Politika ochrany osobních údajů

S účinností od 25.05.2018 jsou veškeré osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů– dále jen „Nařízení“).

Informace poskytované podle článku 13 Nařízení:

1. Identifikace a kontaktní údaje provozovatele:

Provozovatelem, který zpracovává osobní údaje, je společnost RVD Services s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, IČ: 07090285, vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 294359 (dále jen „RVD Services“ nebo „provozovatel“).

2. Kontaktní údaje zodpovědné osoby provozovatele:

Zodpovědnou osobu provozovatele lze kontaktovat na emailové adrese info@rvdservices.cz  nebo písemně na adresu sídla společnosti provozovatele.

3. Práva dotyčné osoby:

Dotyčná osoba má, podle příslušných ustanovení Nařízení, následující práva:
A) právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, podle článku 15 Nařízení:

Dotyčná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a následující informace:
1. účely zpracovávání;
2. kategorie dotyčných osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly anebo budou osobní údaje poskytnuty, především příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
4. pokud je to možné, předpokládaná doba uschování osobních údajů, nebo pokud to možné není, kritéria na její stanovení;
5. existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání či omezení zpracování, nebo práva vznést námitky proti takovému zpracování;
6. právo podat stížnost dozorčímu orgánu;
7. pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, jakékoli dostupné informace týkající se jejich zdroje;
8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu.

Pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizace, dotyčná osoba má právo být informována o přiměřených zárukách týkajících se přenosu podle článku 46 Nařízení.

Provozovatel poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud dotyčná osoba podala žádost elektronickou formou, informace budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě. Právo získat kopii nesmí mít nepříznivé dopady na práva a svobody jiných.

B) právo na opravu osobních údajů podle článku 16:

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účely zpracovávání má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

C) právo na vymazání  “na zapomnění” podle článku 17:

Dotyčná osoba má též právo domoci se u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinný vymazat bez zbytečného odkladu osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:
1. osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které se získaly nebo jinak zpracovaly;
2. dotyčná osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování provádí, podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
3. dotyčná osoba vznáší námitky vůči zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotyčná osoba vznáší námitky vůči zpracování podle článku 21 odst. 2 Nařízení; 4. osobní údaje se zpracovaly nezákonně;
5. osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;
6. osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.

Pokud provozovatel zveřejnil osobní údaje a je povinný vymazat osobní údaje, se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že dotyčná osoba je žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii.

Právo na vymazání se neuplatňuje, pokud je zpracování potřeba:
k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
na splnění zákonné povinnosti, která si vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo na splnění úlohy uskutečněné ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i), jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, k účelům vědeckého nebo historického výzkumu či na statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené výše znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

D) právo na omezení zpracování podle článku 18:

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování pokud jde o jeden z následujících případů:
1. dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
2. zpracování je protizákonné a dotyčná osoba vznáší námitky proti vymazání osobních údajů a namísto toho žádá omezení  jejich použití;
3. provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
4. dotyčná osoba vznesla námitky vůči zpracování podle článku 21 odst. 1 Nařízení, a to až do ověření, či oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud se zpracování v souladu s výše uvedeným omezilo, takové osobní údaje se, s výjimkou uchovávání, zpracovávají jen se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo na ochranu práv jiné fyzické anebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Dotyčnou osobu, která dosáhla omezení zpracování v souladu s výše uvedeným, informuje provozovatel předtím, než bude omezení zpracování zrušeno.

E) právo na přenositelnost údajů podle článku 20:

Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž by jí provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytly, bránil, pokud: a) se zpracování zakládá na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a  b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Dotyčná osoba má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele k druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Uplatňováním práva není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli. Právo na přenositelnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

F) právo vznést námitky proti zpracování včetně námitek proti profilování (pokud se provádí) podle článku 21:

Dotyčná osoba má právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně námitek proti profilování založeném na uvedených ustanoveních. Provozovatel dále nesmí zpracovat osobní údaje pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, anebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, může dotyčná osoba uplatňovat svoje právo vznést námitky automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací. Pokud se osobní údaje zpracovávají za účelem vědeckého nebo historického výzkumu, či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 Nařízení, má dotyčná osoba právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace, které se jí týkají, s výjimkou případů kdy je zpracování nevyhnutelné k plnění úlohy z důvodů veřejného zájmu.

G) v odůvodněném případě právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky,

H) právo odvolat souhlas:

V případě, kdy právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotyčné osoby, je dotyčná osoba oprávněna kdykoli svůj udělený souhlas odvolat aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, pro kterou byl tento souhlas udělen, může dotyčná osoba uplatnit následujícími způsoby:
1. emailovou zprávou na adresu info@rvdservices.cz,
2. telefonicky +420 2 2629 3567 nebo
3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele.

Účel zpracování osobních údajů
Jako provozovatel i jako zprostředkovatel zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
1. měření návštěvnosti našich stránek

2. vývoj a zlepšování našich webových stránek a služeb

Když navštívíte webové stránky naší společnosti, webové servery dočasně zaznamenají informace, které odesílá Váš prohlížeč. Při každém vstupu uživatele na naše webové stránky se přístupové údaje ukládají v podobě log obsahujících internetovou stránku, ze které vstupujete na naši stránku, IP adresu, datum a čas přístupu, odeslaný objem dat a informace týkající se používaného prohlížeče a operačního systému. Tyto údaje nepoužíváme pro vytváření individuálních uživatelských profilů, ani je nesdílíme s třetími stranami. Nemáme možnost přiřadit údaje uložené v logách ke konkrétní osobě ani nespojujeme informace uložené v logách s jinými údaji.
Ve vícero výše uvedených případech pracujeme s údaji, na základě kterých není možná identifikace konkrétní osoby (např. statistické účely, cílení reklamy nebo měření návštěvnosti stránek). Jde o oprávněné zájmy společnosti RVD Services, např. zajištění bezpečnosti našich systémů.  Pokud je ve smyslu právních předpisů pro zpracování Vašich údajů potřebný souhlas, zejména na použití Vašich údajů pro marketingové účely, zpracování probíhá vždy u těch zákazníků, kteří udělili provozovateli souhlas se zpracováním údajů v potřebném rozsahu a ke konkrétnímu účelu.  Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

3. Účelem zpracování osobních údajů je audit společnosti nebo vedení účetnictví společnosti a obchodní agendy, kde právním základem zpracovávání je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zákonná povinnost, která vyplývá z určitých předpisů jako je zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmů a podobně. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účely vyplývající z určitých předpisů. Lhůta uchovávání osobních údajů je 10 let. Příjemci jsou orgány veřejné moci, kterým se poskytují osobní údaje ze zákona, mateřská společnost, auditor, advokát, spřízněná společnost, externí účetní.

4. Účelem zpracovávání osobních údajů je zpracování personální a mzdové agendy klientům (pracovní smlouvy nebo dohody o pracích mimo pracovního poměru, evidence podkladů o pracovní způsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnění povinností vůči orgánům státní správy, evidence docházky, evidence vzdělávání, evidence vydaných pověření a zplnomocnění, evidence poskytnutých ochranných pracovních pomůcek, majetku, zařízení, uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, evidence vydávání peněžních prostředků v hotovosti, evidence škod způsobených zaměstnanci na majetku zaměstnavatele, zabezpečení stravování, kopírování dokladů nezbytných pro účely pracovněprávního nebo obdobného vztahu, plnění dalších zákonných a smluvních povinností), kde vystupujeme v pozici  zprostředkovatele, který má uzavřené smlouvy o pověření ke zpracování osobních údajů s klienty. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení– zákonná povinnost, která vyplývá z určitých předpisů jako je zákoník práce, zákon o službách zaměstnanosti, zákon zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů a podobně. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účely vyplývající z určitých předpisů. Příjemci jsou orgány veřejné moci, kterým se poskytují osobní údaje ze zákona, klient jako provozovatel, auditor, advokát, spřízněná společnost, externí účetní, subjekty zabezpečující poštovní služby.

5. Účelem zpracování je vedení a evidence obchodní komunikace, kde právním základem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, oprávněným zájmem je přístup k informacím a poskytování služeb, které mohou přinést užitek dotyčným osobám, zpřístupnění objednaných produktů / služeb. Lhůta uchovávání je 3 roky ode dne posledního poskytnutí služeb nebo výrobku. Příjemci jsou: soud, orgány činné v trestním řízení, společnosti vykonávající správu a podporu informačních technologií, subjekty zabezpečující výkon externího auditu, poskytovatelé telekomunikačních služeb, společnost, na jejíž serverech jsou osobní údaje uloženy.

6. Účelem zpracovávání je vedení personální a mzdové agendy (uzavírání pracovní smlouvy nebo dohody o pracích mimo pracovního poměru, evidence podkladů o pracovní způsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnění povinností vůči orgánům státní správy, evidence docházky, evidence vzdělávání, evidence vydaných pověření a zplnomocnění, evidence poskytnutých ochranných pracovních pomůcek, majetku, zařízení, uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, evidence vydávání peněžních prostředků v hotovosti, evidence škod způsobených zaměstnanci na majetku zaměstnavatele, zabezpečení stravování, kopírování dokladů nezbytných pro účely pracovněprávního nebo obdobného vztahu, plnění dalších zákonných a smluvních povinností). Právním základem zpracovávání pro výše uvedené účely je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zákonná povinnost jakož i pracovní smlouva nebo dohody uzavřené podle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákoník práce a plnění zákonné povinnosti podle určitých předpisů, které stanoví povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje, v případě neposkytnutí není možno uzavřít pracovní smlouvu. Osobní údaje zaměstnance budou poskytnuty tímto příjemcem: zdravotní pojišťovny, penzijní spořitelny, společnosti spravující důchody, subjekt zabezpečující statistiku, strážní služby, vzdělávací agentury a školitelé, subjekt zabezpečující pracovní zdravotnickou službu, pracovní zdravotní posudky a posuzování zdravotní způsobilosti, subjekty zabezpečující poštovní služby, subjekty zabezpečující rozvoj, správu a podporu informačních technologií, subjekty zabezpečující výkon externího auditu, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatel stravovacích služeb, společnost, na jejíž serverech jsou osobní údaje uloženy, zákazníci zaměstnavatele, dodavatelé zaměstnavatele, orgány veřejné moci, soud, orgány činné v trestním řízení, advokáti, spřízněná společnost, exekutoři. Lhůta uchovávání osobních údajů je osobní spis a mzdové listy dotyčné osoby do 70. roku věku.

7. Účelem zpracovávání je zabezpečení povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP, evidence školení, pracovních úrazů a lékařských prohlídek. Právním základem pro výše uvedené účely je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zákonná povinnost podle zákona o BOZP. Osobní údaje zaměstnance budou poskytnuty tímto příjemcům: externí společnost zabezpečující BOZP, Inspektorát práce, orgány činné v trestním a přestupkovém řízení. Lhůta uchovávání je 2 roky od skončení pracovního poměru. Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje na základě zákona.

8. Účelem zpracovávání je správa registrů. Právním základem pro výše uvedené účely je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zákonná povinnost podle zákona č. 395/2002 Z. z. o archivech a registrech a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o e-Governmentu). Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje. Osobní údaje zaměstnance budou poskytnuty tímto příjemcům: rozvoj, správa a podpora informačních technologií, subjekty zabezpečující výkon externího auditu, poskytovatelé telekomunikačních služeb, společnost, na jejíž serverech jsou osobní údaje uloženy. Lhůta uchovávání je ve smyslu určitých předpisů a Registračního plánu.

color
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable/
https://rvdservices.cz/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://rvdservices.cz/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off